Trafikpolicy

Definition

Denna trafikpolicy gäller för alla transporter som sker i företagets regi, och som företaget på något sätt bekostar.

Policy

All personal, verksam inom vårt företag eller därtill knuten underleverantör, skall ha en sådan attityd och värdering till trafik och medtrafikanter, att vårt företag blir betraktat som ett gott föredöme i trafiken. Våra förare, medtrafikanter, kunder m.fl. skall uppleva säkerhet och trygghet genom vårt företags agerande.

  • Fordonen skall vara i gott och trafiksäkerhetsdugligt skick.
  • Lagar och förordningar är alltid ett minimikrav.
  • Största hänsyn skall tas till medtrafikanter. Vi skall betraktas som föredöme i trafiken.
  • Bilbälte skall alltid användas.
  • System och rutiner ska finnas för rapportering och åtgärder vid fel på fordon.
  • All personal som framför fordon skall vara drogfri.